WODY OPADOWE I JAKOŚĆ POWIETRZA – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do problematyki wód opadowych i jakości powietrza
 • Zrozumienie pojęć dotyczących wód opadowych i jakości powietrza
 • Klasyfikacje zasobów wodnych i składników atmosferycznych
 1. Znaczenie badania jakości wód opadowych i powietrza
 • Rola czystości wód opadowych w ekosystemie
 • Wpływ jakości powietrza na zdrowie i środowisko
 1. Charakterystyka wód opadowych
 • Opis cyklu obiegu wód opadowych w przyrodzie
 • Czynniki wpływające na ilość i jakość wód opadowych
 • Zidentyfikowanie głównych zanieczyszczeń w wodach opadowych
 • Źródła i skutki zanieczyszczeń
 1. Systemy gromadzenia wód opadowych
 • Funkcje i zastosowania zbiorników retencyjnych
 • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury retencyjnej
 1. Technologie oczyszczania wód opadowych
 • Przegląd metod i technologii oczyszczania wód opadowych
 • Skuteczność różnych systemów oczyszczania
 1. Monitoring jakości wód opadowych
 • Wyjaśnienie celów i funkcji systemów monitoringu
 • Praktyczne aspekty prowadzenia monitoringu jakości wód opadowych
 • Analiza i interpretacja danych z monitoringu
 • Wnioski i działania wynikające z analizy
 1. Oddziaływanie jakości wód opadowych na ekosystemy
 • Skutki zanieczyszczeń dla środowiska naturalnego
 • Wpływ substancji chemicznych i biologicznych na ekosystemy
 1. Jakość powietrza i zanieczyszczenia
 • Analiza składu chemicznego atmosfery
 • Główne składniki atmosferyczne i ich rola
 • Źródła emisji i rodzaje zanieczyszczeń
 • Skutki emisji na jakość powietrza
 1. Monitorowanie jakości powietrza
 • Systemy monitoringu powietrza
 • Rodzaje czujników i technologii stosowanych w monitoringu
 • Organizacja i funkcje sieci monitoringu jakości powietrza
 • Analiza danych z monitoringu jakości powietrza
 • Ocena poziomów zanieczyszczeń i ich skutków
 1. Normy i standardy jakości powietrza
 • Przegląd norm i standardów dotyczących jakości powietrza
 • Porównanie wytycznych różnych organizacji międzynarodowych
 • Konsekwencje przekroczeń norm jakości powietrza
 • Skutki przekroczeń norm dla zdrowia publicznego
 • Środki zaradcze i regulacje mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń
 1. Zrównoważone praktyki w ochronie powietrza i wód opadowych
 • Programy ochrony środowiska
 • Przykłady programów ochrony powietrza i wód opadowych
 • Efektywność i wyzwania zrównoważonych praktyk

Kurs o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.