Rozszerzony Kurs Kadry i płace -  80 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu pracy w dziale kadr i płac.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z pracą w dziale kadrowym i płacowym. Program przewiduje szeroki zakres tematyki związanej z samodzielną pracą przy zatrudnianiu i rozliczaniu wynagrodzeń. Część szkolenia poświęcona jest obsłudze programów Symfonia i Płatnik. Kurs ma charakter praktyczny – wiele zagadnień będzie przećwiczonych osobiście przez Uczestników kursu, poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące sytuacji niestandardowych.

Program kursu:

 1. Prawo pracy - wstęp
  • źródła prawa pracy
  • regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczenia socjalne
  • obowiązki pracodawcy względem urzędów
  • wybrane zagadnienia z zakresu BHP
  2. Nawiązanie stosunku pracy
  • umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo
  • umowa o pracę - podstawowe i fakultatywne składniki umowy
  • obowiązki pracodawcy wobec pracownika
  • obowiązki pracownika wobec pracodawcy
  • inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), samozatrudnienie, telepraca
 2. Obowiązki związane z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika
 • badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne
 • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapoznanie pracownika z regulaminem Pracy i zakresem obowiązków
 1. Zmiana warunków zatrudnienia
 • zmiany przy zawieraniu umów o pracę, limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów, ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony, zmiana rodzajów umów o pracę
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie zmieniające
 • powierzenie innej pracy
 1. Rozwiązanie stosunku pracy
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia - okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
  • rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której umowa została zawarta
  • rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
  • wygaśnięcie umowy o pracę
 • roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę, postępowanie przed sądem pracy
 1. Czas pracy
 • podstawowe zagadnienia -  czym jest czas pracy, doba i tydzień pracowniczy, okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, okres rozliczeniowy, wymiar i rozkład czasu pracy, harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia, dyżur
 • systemy czasu pracy
 • elastyczne planowanie czasu pracy w firmie – praca zmianowa, ruchomy czas pracy
 • praca w nocy, niedziele i święta - ustalenie pory nocnej, dodatek za pracę w nocy – zasady obliczania, ryczałt za pracę w nocy, praca w niedzielę i święta, praca w handlu
 • praca w godzinach nadliczbowych – kiedy jest dozwolona, limit roczny pracy nadliczbowej, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, praca w godzinach nadliczbowych pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy
  zakładem pracy, kto nie może pracować w godzinach nadliczbowych
 • ustalanie godzin nadliczbowych - godziny nadliczbowe dobowe i wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej, skutki naruszenia doby pracowniczej, jak ustalić przekroczenie normy średniotygodniowej (metoda PIP i MIPS), godziny ponadwymiarowe a nadliczbowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zasady rozliczenia czasu pracy przy zatrudnieniu przez część okresu rozliczeniowego
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych - czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych – na wniosek i bez wniosku pracownika, dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny, sposób obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków, ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych, miarkowanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przez sądy pracy
 • ewidencja czasu pracy - normy czasu pracy, systemy i rodzaje czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w godzinach nocnych, praca w niedzielę i święta, usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 1. Dokumentacja kadrowo-płacowa
 • wystawianie świadectwa pracy po zmianach
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę - prowadzenie dokumentacji, korespondencja z komornikami i urzędami
 • prowadzenie akt osobowych i ochrona danych osobowych
 1. Urlopy pracownicze
 • wymiar urlopu - okresy zaliczane do stażu urlopowego (praca, nauka, inne okresy wliczane do stażu), dokumenty będące podstawą zaliczenia okresu do stażu urlopowego, jednoczesny okres nauki i pracy
 • prawo do pierwszego urlopu – wymiar, zasady udzielania, zmiana pracodawcy
 • urlop proporcjonalny – zmiana pracodawcy w roku kalendarzowym, zakończenie pracy, zmiana wymiaru czasu pracy, obniżenie wymiaru urlopu, obliczenie urlopu proporcjonalnego
 • urlop dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop dodatkowy
 • zasady udzielania urlopu – plan urlopów, podział urlopu na części, urlop udzielany w godzinach pracy, urlop zaległy, urlop w okresie wypowiedzenia
 • urlop na żądanie
 • zmiana terminu urlopu - przesunięcie, przerwanie, odwołanie z urlopu
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – składniki w podstawie wynagrodzenia urlopowego, zasady obliczania wynagrodzenia, wynagrodzenie urlopowe w przypadku choroby pracownika w trakcie urlopu, ustalanie wynagrodzenia urlopowego w razie zmiany wysokości lub utraty prawa do składnika wynagrodzenia w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego, wpływ zmiany wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia za urlop
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – kiedy się należy, współczynnik do ekwiwalentu, obliczanie ekwiwalentu, ekwiwalent dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
 • urlopy macierzyńskie i wychowawcze

9.Wynagrodzenia
• systemy wynagrodzeń
• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych

 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – naliczanie
 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
  • pomniejszanie wynagrodzeń z innych powodów niż choroba
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • odprawy i odszkodowania
  • wypłaty z ZFŚS
  • świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń
  11. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

  • ubezpieczenie społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
  • zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
  • stawki procentowe dla poszczególnych ubezpieczeń
  • podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
  • ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  • obliczanie zasiłków chorobowych
  12. Warsztaty komputerowe – SYMFONIA Kadry Płace
  • zarejestrowanie firmy
  • zarejestrowanie pracowników
  • przyjęcie do pracy
  • wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
  • wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
  • rozwiązanie umowy o pracę
  • zakładanie okresów
  • praca z dokumentacją personalno-płacową
  • raporty kadrowo-płacowe
  • deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
  • zmiany i korekty danych w programie
  • wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich
  • eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika
  13. Warsztaty komputerowe – obsługa Płatnika
  • ostatnie zmiany w programie
  • bieżąca aktualizacja programu
  • zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
  • założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
  • zgłoszenie firmy do ZUS
  • wprowadzenie i modyfikacja danych pracowników i płatnika składek
  • zgłoszenie pracowników do ZUS
  • dokumenty rozliczeniowe do ZUS
  • zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • wysyłka dokumentów do ZUS

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).