Kurs Kadry i płace -  24 godziny

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu kadr i płac.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z pracą w dziale kadrowym i płacowym. Program przewiduje szeroki zakres tematyki związanej z samodzielną pracą przy zatrudnianiu i rozliczaniu wynagrodzeń.
Program kursu:


1. Prawo pracy – wstęp

• źródła prawa pracy
• regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczenia socjalne
• obowiązki pracodawcy względem urzędów
• wybrane zagadnienia z zakresu BHP


2. Nawiązanie stosunku pracy

• umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo
• umowa o pracę - podstawowe i fakultatywne składniki umowy
• obowiązki pracodawcy wobec pracownika
• obowiązki pracownika wobec pracodawcy
• inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), samozatrudnienie, telepraca

 

3. Ustanie stosunku pracy

• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
• rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której umowa została zawarta
• rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
• wygaśnięcie umowy o pracę


4. Czas pracy

• normy czasu pracy
• systemy i rodzaje czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych, praca w godzinach nocnych, praca w niedzielę i święta
• dyżury
• usprawiedliwianie nieobecności w pracy

 

5. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza

• akta osobowe – omówienie
• ochrona danych osobowych
• odpowiedzialność porządkowa i materialna


6. Urlopy pracownicze

• urlopy wypoczynkowe – płatne i bezpłatne
• urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
• urlopy macierzyńskie i wychowawcze
• kobieta w pracy – ochrona


7. Wynagrodzenia

• systemy wynagrodzeń

• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę

• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych
• wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – naliczanie
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
• pomniejszanie wynagrodzeń z innych powodów niż choroba
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• odprawy i odszkodowania
• wypłaty z ZFŚS
• świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac


8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

• ubezpieczenie społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
• zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
• stawki procentowe dla poszczególnych ubezpieczeń
• podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
• ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• obliczanie zasiłków chorobowych

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).