Kurs Kadry i płace -  40 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu kadr i płac.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z pracą w dziale kadrowym i płacowym. Program przewiduje szeroki zakres tematyki związanej z samodzielną pracą przy zatrudnianiu i rozliczaniu wynagrodzeń. Część szkolenia poświęcona jest obsłudze programów Symfonia i Płatnik.

Program kursu:

 1. Prawo pracy - wstęp
  • źródła prawa pracy
  • regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczenia socjalne
  • obowiązki pracodawcy względem urzędów
  • wybrane zagadnienia z zakresu BHP
  2. Nawiązanie stosunku pracy
  • umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo
  • umowa o pracę - podstawowe i fakultatywne składniki umowy
  • obowiązki pracodawcy wobec pracownika
  • obowiązki pracownika wobec pracodawcy
  • inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), samozatrudnienie, telepraca
  3. Ustanie stosunku pracy
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
  • rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której umowa została zawarta
  • rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
  • wygaśnięcie umowy o pracę
  4. Czas pracy
  • normy czasu pracy
  • systemy i rodzaje czasu pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych, praca w godzinach nocnych, praca w niedzielę i święta
  • dyżury
  • usprawiedliwianie nieobecności w pracy
  5. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza
  • akta osobowe – omówienie
  • ochrona danych osobowych
  • odpowiedzialność porządkowa i materialna
  6. Urlopy pracownicze
  • urlopy wypoczynkowe – płatne i bezpłatne
  • urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
  • urlopy macierzyńskie i wychowawcze
  • kobieta w pracy - ochrona
  7. Wynagrodzenia
  • systemy wynagrodzeń
  • terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
  • zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
  • ochrona wynagrodzenia
  • technika naliczania wynagrodzenia za pracę
  • technika naliczania wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – naliczanie
 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
  • pomniejszanie wynagrodzeń z innych powodów niż choroba
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • odprawy i odszkodowania
  • wypłaty z ZFŚS
  • świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
  8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • ubezpieczenie społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
  • zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
  • stawki procentowe dla poszczególnych ubezpieczeń
  • podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
  • ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  • obliczanie zasiłków chorobowych

  9. Warsztaty komputerowe – SYMFONIA Kadry Płace

  • zarejestrowanie firmy
  • zarejestrowanie pracowników
  • przyjęcie do pracy
  • wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
  • wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
  • rozwiązanie umowy o pracę
  • zakładanie okresów
  • praca z dokumentacją personalno-płacową
  • raporty kadrowo-płacowe
  • deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
  • zmiany i korekty danych w programie
  • wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich
  • eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika
  10. Warsztaty komputerowe – obsługa Płatnika
  • ostatnie zmiany w programie
  • bieżąca aktualizacja programu
  • zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
  • założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
  • zgłoszenie firmy do ZUS
  • wprowadzenie i modyfikacja danych pracowników i płatnika składek
  • zgłoszenie pracowników do ZUS
  • dokumenty rozliczeniowe do ZUS
  • zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • wysyłka dokumentów do ZUS

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).