Kurs administracyjno - biurowy -  30 godzin

 

Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne wykonywanie prac biurowych.

 

Program kursu:

Organizacja pracy biurowej

 • działanie biura
 • urządzenia biurowe
 • schemat organizacyjny firmy a zadania sekretariatu
 • organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji
 • korespondencja biurowa
 • dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki
 • techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych
 • rozliczanie podróży służbowej

Przepływ informacji i sprawna, efektywna komunikacja w zarządzaniu biurem

 • komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 • umiejętności komunikacji
 • sprawna komunikacja z klientami, współpracownikami i szefem
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

Organizacja i zarządzanie

 • zarządzanie czasem
 • kierowanie pracą zespołową
 • zasady podziału pracy
 • określenie i weryfikacja celów działania

Obsługa urządzeń biurowych i komputera

 • obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy
 • podstawy obsługi komputera
 • przetwarzanie tekstów – MS Word
 • arkusze kalkulacyjne – MS Excel
 • Internet

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).