Kurs księgowości komputerowej - 40 godzin
Kurs księgowości komputerowej skierowany jest do wszystkich osób, które pracują w działach księgowości oraz do tych, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód księgowego, a także podnieść swoje kwalifikacji w danym zakresie.
 
Program kursu:
 
1. Podstawy i organizacja rachunkowości
 • podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości
 • zakładowy plan kont
2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • konto księgowe
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych
 • ewidencja syntetyczna i analityczna
3. Rozrachunki i roszczenia
 • rozrachunki z dostawcami
 • rozrachunki z tytułu VAT
 • ćwiczenia w ewidencji rozrachunków – SYMFONIA FiK
4. Aktywa trwałe
 • klasyfikacja aktywów trwałych
 • środki trwałe i ich ewidencja
 • amortyzacja środków trwałych
 • ewidencja wartości niematerialnych prawnych
 • ćwiczenia w ewidencji aktywów trwałych – SYMFONIA FiK
5. Wynagrodzenia
 • dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
 • ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników
 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja rozrachunków pracownikami z tytułu wynagrodzeń
 • rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • ćwiczenia w ewidencji wynagrodzeń narzutów na wynagrodzenia – SYMFONIA FiK
6. Środki pieniężne i rachunki bankowe
 • ewidencja operacji gotówkowych
 • ewidencja operacji bezgotówkowych
 • ćwiczenia w ewidencji środków pieniężnych – SYMFONIA FiK
7. Obrót towarowy i materiałowy
 • ewidencja zakupu towarów
 • rozliczenie zakupu towarów
 • ewidencja sprzedaży towarów
 • ćwiczenia w ewidencji obrotu towarowego
8. Podatek od towarów usług
 • rozrachunki z tytułu podatku VAT
 • ewidencja księgowa podatku VAT
 • ćwiczenia w ewidencji VAT
  
Po ukończeniu kursu Uzestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.